Command disabled: backlink
 

Faculty

Professor

Assistant professor

 • Daisuke Takafuji

Doctoral Course

D3

 • Xin Zhou

D1

 • Takumi Honda
 • Toru Fujita
 • Syunji Funasaka

Master's Course

M2

 • Ryo Tomosugi
 • Yasuhiro Oida
 • Ginziro Kawasaki
 • Yusuke Niimi
 • Sinnosuke Yamamoto
 • Daigo Nishikori

M1

 • Kyohei Okuda
 • Kohei Takeda
 • Ayami Toyota
 • Tomoya Baba
 • Yuma Hamada
 • Yuya Takahashi
 • Naoaki Harada
 • Naoya Sasanishi
 • Yuki Kuroda
 • Taketo Sasaki
 • Ryohei Murooka
 • Taiken Yamane
 • Hiroki Tokura

Bachelor's Course

B4

 
en/member.txt · 最終更新: 2016/05/13 11:36 by cs
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki